Uppföljning FSC/PECF

Holmen Skog

Uppföljning av interna riktlinjer och krav på underlag från externa intressen, till exempel certifieringar har gjort att många företag utökar sina insatser inom området för internkontroller. De gamla armé-parollerna ”Utan spaning - Ingen aning” och ”Förtroende är bra - Kontroll är bättre” fyller faktiskt sitt syfte. Uppföljning av till exempel entreprenörers arbete har många syften: ökad förståelse för problem, kontroll av nya entreprenörers kompetens, underlag för utbildningsinsatser och för extern revision av till exempel PEFC eller FSC.

De senaste åren har kraven inom de skogliga certifieringarna ökat samtidigt som revisionen inom desamma har stärkts. Detta gör att många företag och förvaltare önskar hjälp med uppföljning av krav de har åtagit sig, samtidigt som de vill arbete så kostnadseffektivt som möjligt d.v.s. lämna rätt hänsyn i rätt mängd. Foran har de 15 senaste åren följt upp tusentals trakter gällande detta; inom åtgärderna markberedning/plantering, röjning, gallring, föryngringsavverkning och traktplanering.

Vi har haft nöjet att lång tid hjälpa Holmen Skog med sin centrala uppföljning, där vi tydligt kan följa interna utbildningsinsatsers genomslag i verksamheten över tid.