ForanFabriken

Förtolka effektivare med rätt underlag

ForanFabriken är ett tjänstekoncept som är tänkt att innehålla allt som behövs vid till exempel skogsbruksplanering, operativ planering eller resursplanering. Oavsett underlaget och behovet så finns det i Fabriken. Tjänsten riktar sig i första hand till dig som är företagare.

KartFabriken

Här kan man på ett enkelt sätt via webbläsaren nå alla de kartor som Foran producerar samt de som är relevanta för skogsbruket från Lantmäteriet och Skogsstyrelsen som t.ex. ortofoton eller fastighetskartan vektor. Ladda upp en egen fil, rita i kartan eller sök på fastighetsbeteckning för att köpa hem kartor.

Fabriken har alltid fast hektarskostnad och en låg månadskostnad.

Beställningsbara produkter

markpaket

Lutning

Lutningskartan visar markens lutning, rödmarkerade områden börjar vid 15 grader. Kartan är ett bra underlag vid avverkningsplanering.

Markstruktur

Markstrukturkartan visar markens struktur under skogstäcket och underlättar att finna höjder, vägar, bäckar, fornminnen och andra strukturer i skogsmarken.

Markfuktighetspaket

GYL-kartan

Forans GYL-karta visar tydligt terrängen och eventuella drivningshinder. I kartans botten visas en skuggad markstruktur, där blockighet och diken med mera framträder. Blå färg indikerar områden med hög markfuktighet och risk för körskador. Den röda färgen visar områden med kritiska sidlut.

Markfuktighetskartan

Markfuktighetsskiktet visar områden där det är hög risk för markfuktighet. Lagret är transparent, vilket innebär att det kan appliceras på flera olika typer av bakgrundskartor eller ortofoton.

Skogshöjdskarta

Skogshöjdskartan visar skogens höjd över marken. Skogshöjdskartan baseras på nationella höjddata samt pixelmoln från flygbilder. Den används som stöd för mer noggrann dragning av beståndsgränser och då bilderna är helt fria från skuggor gör det beståndsgränsdragningen mer noggrann. Stickvägar, luckor och kvarlämnad naturhänsyn framträder då skogens höjd och eventuella variationer inom beståndet framträder tydligt.

Krontäckningskartan

Den här produkten simulerar det tänkta krontaket i skogen, kartan används för att hitta potentiella gallringar men visar även tydligt bestånd med utförda gallringar.

Riskkarta för granbarkborre

Riskkartan visar med hjälp av en glidande färgskala områden som löper olika stor risk att angripas av granbarkborre. Den kan användas för bl.a. resursprioritering och planering av åtgärder. Riskkartan bygger på egna modeller verifierade i fält och har tagits fram med hjälp av bl.a. skogliga grunddata och satellitanalyser. Kartan ingår gratis som visningstjänst i ForanFabriken, samt följer med alla köp av Skogshöjdskartan.

Ortofoto

Data är heltäckande för Sverige och uppdateras löpande vartefter Lantmäteriet genomför nya fotograferingar. Omloppstiden för södra Sverige är ca 2 år och för norra delarna är den generellt 4-6 år.

Ortofoto IR

Data är heltäckande för Sverige och uppdateras löpande vartefter Lantmäteriet genomför nya fotograferingar. Omloppstiden för södra Sverige är ca 2 år och för norra delarna är den generellt 4-6 år.

Fastighetskartan

Lantmäteriets fastighetskarta som innehåller fastighetsindelning och topografi i vektorformat. Levereras i shape-format och samma lageruppsättning som Lantmäteriet själva levererar.

Ett aktivt stöd i planläggningen

PlanFabriken

Med hjälp av bildmatchning alternativt laserskanning uppdaterar Planfabriken höjd,grundyta och volym i en skogsbruksplan via webbläsaren.
Tjänsten riktar sig i första hand till dig som arbetar med planläggning och är framtagen för att ge ett objektivt stöd innan fält.

Lägg mindre tid på att mäta höjder och fokusera istället på rätt åtgärdsförslag.

Vad bygger data på?

Till grund för analysen ligger skogliga grunddata från Skogsstyrelsen, ett rutnät om 12.5x12.5 meter som innehåller värden för:

  • Höjd (grundytevägd)
  • Grundyta
  • Volym
  • Diameter (grundytevägd)

Det här rutnätet kompletteras även med nya höjdmätningar från Foran som bygger på bildmatchning av Lantmäteriets flygbilder.

Precision

SLU har tillsammans med Skogsstyrelsen utvärderat skattningarna för HGV, volym och grundyta i skogliga grunddata med hjälp av skördardata.
Resultatet av dessa mätningar visar på att skogliga grunddata har följande förväntade noggrannheter:

  • Grundyta: 13,9 - 18,2% medelfel
  • Volym: 16,9 - 21,8% medelfel
  • HGV: 5,4 - 9,5% medelfel

P.g.a. bildmatchningens metodik, kan Fabrikens resultat i luckig och lövdominerad skog variera.

För mer information om Skogliga grunddata, se Skogsstyrelsens egna sida i ämnet.

I lantmäteriets handbok om mät och kartfrågor finns mer information om bildmatchning.

Hur ofta uppdateras data?

Höjdmätningarna i ForanFabriken följer två olika datakällor, i första hand lantmäteriets bildprogram som fotograferar en tredjedel av Sverige varje år.
Den andra källan är laserdata skog som återbesöker samma område var sjunde år.

Mer information från Lantmäteriet om ämnet hittas under bildförsörjningsprogrammet och deras artikel om Laserdata Skog.

Fabriken aktuella priser

Månadskostnad 200:-

Fastighetssökning KartFabriken 3:- per fullbordad sök.

Produkt kr/ha
Markpaket (Markstruktur, Lutningskarta) 1
Markfuktighetspaket (Markfuktighet, GYL, Terrängfuktighetskartan) 3
Skogshöjdskartan (Skogshöjd, Krontäckning,riskkarta för granbarkborre) 3
Ortofoto Premium (Ortofoto,Ortofoto skog högsta upplösning, IR-Orto, Satellitbild 10m) 4
IR-Ortofoto 50cm 2
Ortofoto 50 cm 2
Fastighetskartan vektor 2
Planläggningspaket 0
Produkt kr/st
Skogsrapport 480
Kartköp, utsnitt 20
Planstart Start: 250 + 2:-/ha

Bli kund i Fabriken

Kontakta mig:

Print Email