Kartprodukter

Vi erbjuder skogsbruket, natur- och miljövårdande institutioner och myndigheter ett brett urval av kartprodukter relaterade till skog och mark. Våra produkter baserar sig på avancerad teknologi för insamling, analys och presentation av skog- och naturdata.

Skogliga data och kartprodukter baserar sig på både flygburen laserskanning och bildmatchning (fotogrammetri). Exempel på hur ett så kallat punktmoln vilket är det första resultatet från båda teknikerna visas nedan.

Punktmoln från laserskanning

Punktmolnet nedan är framtaget med hjälp av flygburen laserskanning. Här syns både täthet i skogen och marken tydligt.

Klicka här för större fönster

Punktmoln från bildmatchning

Punktmolnet nedan är framtaget med hjälp av bildmatchning av flygbilder. Marken framträder inte alls här och täthet är svår att detektera. Höjder syns däremot bra.

Klicka här för större fönster

Karttyper

skogshöjd

Skogshöjdskartan visar skogens höjd över marken. Skogshöjdskartan baseras på nationella höjddata samt pixelmoln från flygbilder. Den används som stöd för mer noggrann dragning av beståndsgränser och då bilderna är helt fria från skuggor gör det beståndsgränsdragningen mer noggrann. Stickvägar, luckor och kvarlämnad naturhänsyn framträder då skogens höjd och eventuella variationer inom beståndet framträder tydligt.

Krontäckning

Forans Slutenhetskarta visualiserar skogens täthet i färgvärden: marken presenteras i standardutförandet som vit och skogens täthet presenteras i färgintervall där den röda färgen blir mer intensiv röd där skogen är som tätast. Kartan visar tydligt vilka områden som har åtgärdsbehov och underlättar på så sätt din åtgärdsplanering. Om denna används tillsammans med Forans skogshöjdskarta kan du skapa dig en ännu bättre överblick!

Markstruktur

Kartan ger en tydlig överblick för området och visar markens beskaffenhet även i tät skog. Diken, vattendrag och låglänta marker kan tydligt urskiljas från de mer högt belägna områdena. Markstrukturskartan ger en bra överblick för vilka områden som borde avverkas vintertid för att minimera körskador och ge ett mer effektivt maskinutnyttjande. Skogens täthet har ingen inverkan, lasern ser allt som ett vanligt flygfoto inte visar.

lutning

Forans lutningskartor är ett värdefullt hjälpmedel för den operativa planeringen. Drivningshinder i form av kraftiga sidlut, diken, sannolika sankmarker framträder bra även i tät skog. Vid ca 15 graders lutning går färgen över till rött, 15 grader är nära gränsen för vad en skotare kan köra i sidled. Därmed blir lutningskartan ett bra stöd vid planering av bas- och stickvägar.

GYL

Forans GYL-karta visar tydligt terrängen och eventuella drivningshinder. I kartans botten visas en skuggad markstruktur, där blockighet och diken med mera framträder. Blå färg indikerar områden med hög markfuktighet och risk för körskador. Den röda färgen visar områden med kritiska sidlut.

Markfukt

Markfuktighetsskiktet visar områden där det är hög risk för markfuktighet. Lagret är transparent, vilket innebär att det kan appliceras på flera olika typer av bakgrundskartor eller ortofoton.

Kartmaterialets användning

Nedan finner du de beskrivna kartmaterialen i en interaktiv karta

Print Email