Skoglig analys och planering

Ditt mål styr vårt arbete

Vi arbetar ”från ax till limpa” efter just ditt behov, med hjälp av laserskanning och referensytor i fält har vi möjlighet att uppdatera skogliga innehav som sträcker sig över hundratusentals hektar. Ditt behov avgör vilken typ av laserskanning och metod som används för att uppdatera just ditt innehav.

Laserskanning

Möjligheter och behov

Datainsamling kan ske på många olika sätt, beroende på vad du har för mål med ditt skogsbruk så hjälper vi till att upphandla flygningar av ditt innehav.

Utöver att göra egna laserskanningar finns möjligheten att använda laserdata från nationella insamlingar såsom Laserdata skog, alternativt de äldre laserdata från lantmäteriets NH-projekt som sträcker sig över hela Sverige. Även bildmatchade flygbilder erbjuder underlag för skogliga register.

Fältbesök

Referensytor och åtgärder

För att med hjälp av fjärranalys ha möjlighet till att beräkna skogliga variabler krävs referensytor från fält, hur många referensytor som läggs ut och hur de fördelas är beroende på vad för analys och resultat du kräver.

För de uppgifter som inte går att bedöma via fjärranalys har vi tillgång till personal över hela Sverige med lång erfarenhet av skogsbruksplanläggning. I de fall du som kund har tillgång till ett eget arbetslag, som vill ha stöd i fältarbetet, hjälper vi till med projektledning, kartunderlag och GIS-stöd i datainsamlingen.

Produkter

Analys och beslutsunderlag

Ditt behov formar slutleveransen av data. Styrkan med laser är inte bara att det är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att uppdatera skogliga register. Det medger även avancerade analyser som inte är möjliga med traditionella metoder. Behöver du underlag som oberoende av beståndsgränser visar var det samlade gallrings- eller röjningsbehovet finns? Vill du veta avverkningsnivå för ett jämnt ekonomiskt uttag över tid? Vill du kontrollera eller räkna upp ståndortsindex i ditt register? Vi levererar analys och kartunderlag för ett effektivare och enklare skogsbruk.

Planering

Strategi på region och landskapsnivå

Många av våra tjänster är också anpassade för aktörer som arbetar i ett större perspektiv än enstaka skogsegendomar. Det kan röra sig om virkesköpande organisationer eller förvaltningar med ett större, spritt innehav. I dessa fall kan det vara intressant att identifiera skogsägare med avverkningsmogna bestånd per kommun eller län. Eller varför inte göra en stormanalys med hjälp av satellit över var virket fallit? Skogsrapporter över kunders innehav med åtkomst via molntjänst är ett annat alternativ.

Ditt behov avgör vilken metod som används vid datainsamlingstillfället

SingleTree eller Forest Grid

FORAN SINGLE TREE®

Laserskanning punkttäthet: 8+ P/m² (80 000+ höjdmätningar per hektar)

Foran Single Tree® Laser Method utför dataanalys och beräkningar med avseende på varje träd i skogen! Resultatet beskriver de enskilda träden med plats, art, volym, höjd, stamdiameter, etc. och alla data kan användas direkt i olika GIS-system. Individuella träddata kan sedan aggregeras upp till beståndsdata. Genom tillgången på data för "det enskilda trädet" ger metoden i tillägg till de traditionella beståndsvärdena tillgång till ny information som t.ex. koordinat för det enskilda trädet och diameterklassfördelning per trädslag. Därmed ges möjligheter för detaljerade prognoser för sortimentsutfall redan innan avverkning.

  • Objektiv trädslagsklassning
  • Jämn datakvalitet
  • Information på individnivå inklusive plats, höjd, volym, stamdiameter och trädslag
  • Förbättrad noggrannhet för aktiva volymberäkningar
  • Beståndsmedelvärden baserade på samtliga träd

FORAN FOREST GRID™

Laserskanning punkttäthet: 0.5-2 P/m² (5 000 - 20 000 höjdmätningar per hektar)

Forest Grid™ bygger på en gles laserskanning av skogen som gör det möjligt att mäta skogen oavsett fastighetsgränser eller andra avgränsningar. Skogliga data beräknas och presenteras i ett 15x15 meters rutnät/grid, där varje ruta innehåller skogliga egenskaper som till exempel volym, stamdiameter, medelhöjd. Underlaget summeras upp på beståndsdata men rutnätet i sig kan vidare analyseras för att finna potentiella gallringar, slutavverkningar och röjningar.

  • Jämn datakvalitet
  • Robust volymsberäkning
  • Stabila beståndsmedelvärden
  • Bra underlag för vidare analys på landskapsnivå
  • Bra underlag för gallrings-slutavverkningsanalyser.

Print Email