Uppföljning & Internkontroller

Vi erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar vid olika former av uppföljningar och internkontroller. Uppföljning av interna riktlinjer och krav på underlag från externa intressen, till exempel certifieringar har gjort att många företag utökar sina insatser inom området för internkontroller.

Uppföljning av till exempel entreprenörers arbete har många syften: ökad förståelse för problem, kontroll av nya entreprenörers kompetens, underlag för utbildningsinsatser och för extern revision av till exempel PEFC eller FSC. Vi har under de senaste åren återkommande hjälpt bland annat Holmen Skog, Sveaskog, SCA, Statens Fastighetsverk och Svenska Kraftnät i deras arbete med uppföljning och internkontroller.

Uppföljning PEFC/FSC

Vår mångåriga erfarenhet inom uppföljning gör att vi kan hjälpa dig med uppföljning av de ökade krav en skogscertifiering och revision av densamma ställer. Vi har ett välutvecklat koncept och hjälper dig att upprätthålla kraven på ett kostnadseffektivt sätt. Vi gör uppföljning av bland annat markberedning/planering, röjning, gallring, föryngringsavverkning och traktplanering.

Uppföljning skadeinventeringar

Vi genomför inventeringar på skador efter storm, torka, brand, svamp- och insektsangrepp. Vi mäter den skadade volymen, andel skador av olika typer och kan även göra hela underlaget till skadevärderingen som försäkringsbolagen behöver.

Print Email