Biologiska inventeringar

& utredningar

Årligen genomför vi ett stort antal inventeringar både åt den privata och offentliga sektorn, uppdragens omfattning och utsträckning kan variera stort från att vara ett lokalt till ett nationellt projekt. Utöver att samla data inom Sveriges gränser utför vi även ett antal uppdrag i Norge varje år. Vår kompetens är bred och vi har tillgång till ett stort kompetensnätverk i Sverige som ger oss kapacitet att genomföra uppdrag oavsett storlek och kompetenskrav.

Nedan följer exempel på ofta förekommande uppdrag:

  • Nyckelbiotoper - Sumpskog, svampar och arter.
  • Substrat - För att uppskatta död ved eller biomassa i ett område.
  • MiS - Miljö i skog, Norge.
  • Vegetationskartering - artövervakning av t.ex. kärlväxter, hällebräcka.
  • Reservat - inför kommunala/statliga bildningar.
  • Betestryck - Uppföljning av skador på plantor enligt ÄBIN metodiken.
  • Fauna - Organismgrupper, vedlevande insekter i reservat, undersökning inför vindkraftsexploatering gällande skogshöns och rovfågel.
  • Ekologiska landskapsplaner - I dessa ingår en nuläges- och bristanalys, en målformulering tas fram ihop beställare.

Habitatsmodellering

Med hjälp av metoden Habitat Suitability Index (HSI) kan vi utföra habitatsmodelleringar på flera artgrupper och basera analysen på flera nationella dataset.

Print Email