Kraftbolagstjänster

Som nätägare ställs man inför ett stort antal utmaningar, och för att undvika kostsamma fasfel till följd av fall på ledning måste underhållet metodiskt och kontinuerligt genomarbetas. De många delarna med bland annat underhållsröjning, fällning av kantträd, ersättningserbjudande och ett stort antal inblandade entreprenörer ställer stora krav på planeringsunderlag och uppföljning av utfört arbete, som neutral samarbetspartner utan bindningar till markägare, entreprenörer eller nätbolag har vi möjligheten att utföra ett utredningsarbete och internkontroller inom skog och miljö.

Planeringsunderlag

Vi har lång erfarenhet av att ta fram planeringsunderlag och kartmaterial baserat på laserskanning. Dessa används för att finna riskträd, prioritera underhåll, budgetera kostnader för underhåll längs enskilda ledningssträckor, ta fram underlag för upphandling av entreprenörer och som underlag för att t.ex. undvika körskador vid åtgärder

Projektledning

Vi tar hand om till exempel skogsbesiktning och kantträdsadministration; klavning av ledningsgator, intrångsvärdering eller markägarutskick som en extern resurs.

Internkontroller

Vid en internkontroll kan vi som exempel utföra fältinventering med bedömning av utfört röjningsarbete och alla de hänsyn som ska tas. Generell statistik kring utförandet samt avvikelser registreras på handdator i digitalt registreringsformulär. Avvikelser fotograferas och kopplas mot koordinat med GPS. Data från fält blir sedan sammanställt i rapporter och kartor som uppdragsgivaren kan använda i dialog med sina entreprenörer. Vi gör även uppföljning av skogsbesiktning och ser var entreprenören har missat markerade träd, eller missat att markera dem. Om så önskas följer vi även upp SAM-frågor och gör kontroll av oljor, säkerhet och utbildningsnivå.

Biologiska inventeringar

Våra biologer har över tio års erfarenhet av biologiska inventeringar i svensk natur. Naturregistreringar i skogsmark, artsinventering, underlag för MKB vid utbyggnad av vindkraftsparker, reservatsinventering, strukturregistrering och skötselplaner är exempel på uppdrag vi utför. I Sverige utför vi årligen uppdrag för kund där vi i samband med internkontroll registrerar habitat, biotoper och arter som kräver extra hänsyn vid planerad underhållsröjning av ledningsnätet.

Print Email