• Field Sweden AB

  Insamling, analys, presentation.

 • Vi är experter på

  Laser, flygfoto och satellit.

 • Vi ger dig

  Ett nytt sätt att se på data

FORAN SVERIGE AB byter namn till FIELD SWEDEN AB!

Sedan 2018 så ingår Foran Sverige AB i tidigare TerraTec-koncernen, Efter att en ny huvudägare har kommit in genom KVS Technologies under 2021 och fusionen till KVS Terratec under våren 2022, så kommer gruppen nu att byta namn. Det betyder att tidigare Blom-företag, tidigare Terratec-företag, KVS Technologies, TerraPro, Sevendof och Foran Sverige byter namn till Field.

Kortfattat så kommer namnbytet och en kommande ny organisationsstruktur att innebära följande:

 • Allt som tidigare Foran Sverige har arbetat med kommer att pågå i oförändrad form. Samma människor, samma plats, samma nummer.
 • Som Field Sweden, så öppnar sig stora möjligheter genom ett tätare samarbete med våra kollegor i Finland och Norge och därigenom möjligheter att nå ut till nya marknadssegment
 • Vi kommer steg för steg och över en längre tid att förändra utseende på våra produkter och vår profil mot namnet Field. Det går fortsatt en tid att nå oss via foran.se.
Field

Ledande konsultföretag inom skog, natur och miljö

Field Sweden AB erbjuder skogsbruket samt natur- och miljövårdande institutioner och myndigheter ett brett urval av tjänster relaterade till skog och mark. Våra lösningar baserar sig på avancerad teknologi för insamling, analys och presentation av skog- och naturdata.

Vår avdelning för fjärranalys är ledande inom bearbetning, analys och presentation av fjärranalysdata, särskilt med inriktning på data från flygburen laserskanning och hyperspektrala bilder.

aktuellt: just nu

EcoComp

Projektet EcoComp har som vision att skapa en handelslösning som klassificerar,värderar och kvalitetssäkrar handel med kompensation för biologisk mångfald och kolinlagring med hjälp av ekosystem. Tillsammans med engagerade sammarbetspartners (totalt 20st) från näringsliv, akademi och ideell sektor utvecklar Foran Sverige tillsammans med naturmiljökonsulten Calluna en E-handelsplattform och en metodik för ekologisk kompensation. Biologisk mångfald skall gynnas oavsett kompensationstjänst, markägare fortsätter äga sin mark och kompensatören får verifierbara tjänster. För mer information besök. EcoComp.se

LUCAS 2022

Under sommarhalvåret 2022 leder Foran den rikstäckande inventeringen– Land Use Cover Area Survey, ”LUCAS”. Detta är en av världens största fältinventeringar och genomförs vart tredje år i alla EU-länder, på uppdrag av EU:s statistiska enhet Eurostat. I Sverige ska drygt 12 000 platser, fördelade över hela riket, besökas och bedömas avseende bland annat marktäcke, vegetation, markanvändning och infrastruktur. Insamlade data ligger till grund för EU:s statistik gällande markanvändning, markförändring och klimatpåverkan. För mer information: Länk

Ericsberg

Ericsbergs säteri är en anrik skogsägare med drygt 10 000 hektar produktiv skogsmark, beläget i mitten av Södermanland.

På uppdrag av Ericsberg har Foran Sverige fått förtroendet att uppdatera information om deras skogliga innehav med Foran Single Tree® method. Varje enskilt träd karteras och analyseras, och summeras sedan upp till beståndsnivå i skogsbruksplanen. Laserskanning och högupplöst flygfotografering utfördes under sommaren 2022 av KVS Terratec AS på uppdrag av Foran Sverige.

fabriken: förtolka effektivare med rätt underlag

ForanFabriken är ett tjänstekoncept som samlar allt som behövs vid till exempel skogsbruksplanering, operativ planering eller resursplanering. Oavsett behovet finns möjligheten i Fabriken.

PLANFABRIKEN

Med ett par knapptryck har vi möjligheten att uppdatera höjd,grundyta och volym i en skogsbruksplan via webbläsaren. Tjänsten riktar sig i första hand till dig som arbetar med planläggning och är framtagen för att ge ett objektivt stöd innan fält. Lägg mindre tid på att mäta höjder och fokusera istället på rätt åtgärdsförslag.

KARTFABRIKEN

De absolut senaste ortofotona som Lantmäteriet producerar, eller de senaste Skogshöjdskartorna är exempel på produkter som finns att köpa hem via KartFabriken. Ladda upp en egen fil, rita i kartan eller sök på fastighetsbeteckning för att köpa hem kartor.

För att hitta mer information eller för att komma igång med Fabriken, se produktsidan eller kontakta oss direkt.