• Foran Sverige AB

    Insamling, analys, presentation.

  • Vi är experter på

    Laser, flygfoto och satellit.

  • Vi ger dig

    Ett nytt sätt att se på data

Ledande konsultföretag inom skog, natur och miljö

Foran Sverige AB erbjuder skogsbruket samt natur- och miljövårdande institutioner och myndigheter ett brett urval av tjänster relaterade till skog och mark. Våra lösningar baserar sig på avancerad teknologi för insamling, analys och presentation av skog- och naturdata.

Vår avdelning för fjärranalys är ledande inom bearbetning, analys och presentation av fjärranalysdata, särskilt med inriktning på data från flygburen laserskanning och hyperspektrala bilder.

aktuellt: just nu

EcoComp

Projektet EcoComp har som vision att skapa en handelslösning som klassificerar,värderar och kvalitetssäkrar handel med kompensation för biologisk mångfald och kolinlagring med hjälp av ekosystem. Tillsammans med engagerade sammarbetspartners (totalt 20st) från näringsliv, akademi och ideell sektor utvecklar Foran Sverige tillsammans med naturmiljökonsulten Calluna en E-handelsplattform och en metodik för ekologisk kompensation. Biologisk mångfald skall gynnas oavsett kompensationstjänst, markägare fortsätter äga sin mark och kompensatören får verifierbara tjänster. För mer information besök. EcoComp.se

LUCAS 2022

Under sommarhalvåret 2022 leder Foran den rikstäckande inventeringen– Land Use Cover Area Survey, ”LUCAS”. Detta är en av världens största fältinventeringar och genomförs vart tredje år i alla EU-länder, på uppdrag av EU:s statistiska enhet Eurostat. I Sverige ska drygt 12 000 platser, fördelade över hela riket, besökas och bedömas avseende bland annat marktäcke, vegetation, markanvändning och infrastruktur. Insamlade data ligger till grund för EU:s statistik gällande markanvändning, markförändring och klimatpåverkan. För mer information: Länk

ÄBIN 2022

Årets upplaga av ÄBIN (Älgbetesinventering) är rekordstort då alla landets förvaltningsområden upphandlats samtidigt till skillnad från tidigare är då endast hälften upphandlats.

Forans del i årets inventering sträcker sig över mer än hälften av landets förvaltningsområden. Detta är rekordstort för Foran med samarbetspartners, då närmre 100 förvaltningsområden inventeras till skillnad från tidigare topp på 65 förvaltningsområden. Över 40 personer är involverade i projektet ute i fält och första leveranser sker i mitten av Maj. Projektet finansieras av ÄBIN-ekonomisk förening och skogsstyrelsen.

fabriken: förtolka effektivare med rätt underlag

ForanFabriken är ett tjänstekoncept som samlar allt som behövs vid till exempel skogsbruksplanering, operativ planering eller resursplanering. Oavsett behovet finns möjligheten i Fabriken.

PLANFABRIKEN

Med ett par knapptryck har vi möjligheten att uppdatera höjd,grundyta och volym i en skogsbruksplan via webbläsaren. Tjänsten riktar sig i första hand till dig som arbetar med planläggning och är framtagen för att ge ett objektivt stöd innan fält. Lägg mindre tid på att mäta höjder och fokusera istället på rätt åtgärdsförslag.

KARTFABRIKEN

De absolut senaste ortofotona som Lantmäteriet producerar, eller de senaste Skogshöjdskartorna är exempel på produkter som finns att köpa hem via KartFabriken. Ladda upp en egen fil, rita i kartan eller sök på fastighetsbeteckning för att köpa hem kartor.

För att hitta mer information eller för att komma igång med Fabriken, se produktsidan eller kontakta oss direkt.