• Foran Sverige AB

    Insamling, analys, presentation.

  • Vi är experter på

    Laser, flygfoto och satellit.

  • Vi ger dig

    Ett nytt sätt att se på data

Ledande konsultföretag inom skog, natur och miljö

Foran Sverige AB erbjuder skogsbruket samt natur- och miljövårdande institutioner och myndigheter ett brett urval av tjänster relaterade till skog och mark. Våra lösningar baserar sig på avancerad teknologi för insamling, analys och presentation av skog- och naturdata.

Vår avdelning för fjärranalys är ledande inom bearbetning, analys och presentation av fjärranalysdata, särskilt med inriktning på data från flygburen laserskanning och hyperspektrala bilder.

aktuellt: just nu

EcoComp

Projektet EcoComp har som vision att skapa en handelslösning som klassificerar,värderar och kvalitetssäkrar handel med kompensation för biologisk mångfald och kolinlagring med hjälp av ekosystem. Tillsammans med engagerade sammarbetspartners (totalt 20st) från näringsliv, akademi och ideell sektor utvecklar Foran Sverige tillsammans med naturmiljökonsulten Calluna en E-handelsplattform och en metodik för ekologisk kompensation. Biologisk mångfald skall gynnas oavsett kompensationstjänst, markägare fortsätter äga sin mark och kompensatören får verifierbara tjänster. För mer information besök. EcoComp.se

WMS-Kartleverans till Svenska Skogsägarplaner

Foran och Södra skogsägarna har ingått avtal om leverans av laserkartor via Forans WMS-tjänst. Detta medför nu att de tre största skogsägarföreningarna i Sverige har givit sitt förtroende till Foran för leverans av kartdata. Utöver dessa räknas även Glommen-Mjøsen Skog, Nørtømmer med flera.

Röjsat

Med hjälp av AI, multispektrala satellitdata och fältdata från olika tidpunkter under flera år ska behovet av röjning karteras. Resultatet ska bli ett detaljerat karteringsunderlag för röjningsbehov i ungskogar.

Resultatet kan sedan användas som beslutsstöd av skogsvårdsentreprenörerna som utför arbetet, men även av skogsföretagen i planeringen av insatserna. Medverkande i projektet: Foran Sverige, Skogforsk, Örebro universitet, Mellanskog, Sveaskog och Södra skogsägarna.

fabriken: förtolka effektivare med rätt underlag

ForanFabriken är ett tjänstekoncept som samlar allt som behövs vid till exempel skogsbruksplanering, operativ planering eller resursplanering. Oavsett behovet finns möjligheten i Fabriken.

PLANFABRIKEN

Med ett par knapptryck har vi möjligheten att uppdatera höjd,grundyta och volym i en skogsbruksplan via webbläsaren. Tjänsten riktar sig i första hand till dig som arbetar med planläggning och är framtagen för att ge ett objektivt stöd innan fält. Lägg mindre tid på att mäta höjder och fokusera istället på rätt åtgärdsförslag.

KARTFABRIKEN

De absolut senaste ortofotona som Lantmäteriet producerar, eller de senaste Skogshöjdskartorna är exempel på produkter som finns att köpa hem via KartFabriken. Ladda upp en egen fil, rita i kartan eller sök på fastighetsbeteckning för att köpa hem kartor.

För att hitta mer information eller för att komma igång med Fabriken, se produktsidan eller kontakta oss direkt.