Habitatsanalys Tjäder

I ett projekt för Skogsstyrelsen i Västra Götaland, så tog vi fram kartor på möjliga vinter- och sommarhabitat över hela Västra Götaland, inklusive bearbetning av ett 10-tal datakällor på över 3 miljoner hektar. Metoden som har användes var Habitat Suitability Index (HSI) och leveransen innefattas av digitala flerfärgskartor där olika färg anger olika habitat, samt lämplighet som tjäderhabitat.

Först habitatklassades hela länet i 33 klasser för att sedan anslå fem parametrar i HSI -analysen som påverkar tjädern. Utfallet är väldigt givande då analysen även tar hänsyn till fragmenteringen i landskapet. Tekniken kan användas för alla arter som har specifika krav på sin miljö och vilka kan utläsas från fjärranalysdata.