Arjeplogs allmänningar

Projektet i Arjeplog omfattade både en uppdatering av skogliga register utifrån den nationella laserskanningen, och en framtidsanalys utförd med Heureka.

Då kunden under flera år gjort förändringar i fastighetsinnehavet men också avverkat oberoende av beståndsgränser inleddes projektet med en omfattande uppdatering av gränser. Kontroll gjordes mot både fastighetsskikt, ortofoto och skogshöjdskarta. Uppsummeringen av skogliga data gjordes sedan med hjälp av kalibreringsytor från fält.

Vidare sattes åtgärder genom fjärranalys och ett röjnings- och gallringsgrid togs fram för att sortera ut åtgärdsbehov på landskapsnivå, över olika tidsintervaller. Slutligen genomfördes med hjälp av de nya skogliga registren en Heurekaanalys, med hjälp av denna skapades en strategi för ransonering av årliga avverkningar för att skapa en jämn och uthållig avkastning till delägarna.