Lima Besparingsskog

samt delägande fastigheter

Limaprojektet är ett mycket omfattande uppdrag där vi hanterat alla moment från upphandling av flygning och regressionsanalys till projektledning av fältpersonal och slutligen leverans av digitala planer samt fysiska planpärmar.

Uppdraget omfattar både besparingens egna innehav och de ca 650 delägarnas privata fastigheter, totalt ca 130 000 ha.

Som grund för projektet gjordes en egen laserskanning, utifrån denna beräknades skogliga värden fram genom regressionsanalys, denna kalibrerades med provytor i fält och summerades upp i skogligt register för Besparingens och de ca 650 delägarna.

I leveransen ingick även följdprodukter från laserskanningen såsom skogshöjdskartor och markstrukturkartor. För de privatägda delarna justerades en äldre beståndsindelning, både med hänsyn till fastighetsindelning och nya bättre avdelningsgränser, uppsummeringen på dessa delar kompletterades med fältbesök i ungskogarna och områden utan tidigare plan.

Till sist producerades både fysiska planpärmar och en publicering i Forans digitala visningstjänst.